Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Súkromnej základnej umeleckej školy ART PEGAS.

Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS
– vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka školy.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax:
– minimálne 10 rokov, z toho minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii

Ďalšie kritériá požiadavky:
– odborná znalosť právnych predpisov
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť
– znalosť práce s PC
– organizačné a manažérske schopnosti

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú prihlášku do výberového konania s nasledovnými kritériami:

– profesijný životopis
– doklad o vzdelaní
– potvrdenie o pedagogickej praxi
– výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
– koncepcia rozvoja školy
– presná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt
– preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon riaditeľa
– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
– osvedčenie o 1. kvalifikačnej skúške
– najneskôr do 17.08.2020 / rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke/ v zalepenej obálke s označením:

Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka/ Súkromnej základnej umeleckej školy

Na adresu: Súkromná základna umelecká škola ART PEGAS
Tupolevova 20,Bratislava 851 01

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Domáca atmosféra, priateľský a zároveň profesionálny prístup.
Mirka Stupkova, bývala študentka
Folklórny súbor Kolovrat je úžasné teleso kde som našla príležitosť sebarealizácie vo vyššom veku.
Soňa Petrášová, členka FS Kolovrat
...odporúčam navštevovať Artpegas nielen kvôli kvalitným hodinám, ktoré mi vždy veľa dajú, ale aj zážitkom, super akciám...
Benjamín Kuruc, študent